Strona Główna Compliance

Polityka Compliance w Selgros

 

Zgodność z przepisami prawa oznacza, że firma i jej Pracownicy przestrzegają obowiązujących zasad i przepisów, jak i wytycznych uprawnionych organów oraz wewnętrznych uregulowań  Firmy.

W przestrzeganiu tych zasad i przepisów pomaga szereg narzędzi i procesów, które Firma wdrożyła i stosuje. Ich celem jest zapewnienie możliwości wczesnego wykrywania, wyjaśniania lub zapobiegania nieprawidłowościom lub naruszeniom.

 

System Compliance składa się z 3 filarów:

1. Zapobieganie

2. Rozpoznawanie

3. Reagowanie
 

Dzięki tym filarom tworzymy spójny fundament, na którym budujemy pewność że nasza działalność jest zgodna z prawem i wartościami firmy
 

Zapobieganie

Pierwszym filarem naszego systemu zarządzania zgodnością jest zapobieganie. Dajemy naszym Pracownikom wskazówki, jak postępować w kwestiach zawiązanych ze zgodnością z przepisami wspierając ich w ten sposób w codziennej pracy.

Podstawą każdego programu zgodności jest identyfikacja kluczowych regulacji prawnych, których nieprzestrzeganie może mieć znaczące skutki finansowe lub reputacyjne.

Zasady i procedury

Kodeks postepowania daje pracownikom wskazówki w zakresie obowiązujących zasad prawnych i etycznych oraz jest wyrazem odpowiedzialności wobec naszych klientów, partnerów biznesowych i Pracowników.

Pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przepisów.

Szczególny nacisk kładziemy na takie obszary, jak walka z korupcją, egzekwowanie prawa antymonopolowego i zapobieganie przestępstwom.

 

Rozpoznawanie

Wykrywanie zachowań niezgodnych z prawem to drugi filar naszego systemu zgodności.

Kiedy zewnętrzny lub wewnętrzny sygnalista zgłasza nieprawidłowości w firmie, nazywa się to „whistleblowingiem”.

Każde zgłoszenie może odnosić się do przesłanek i uzasadnionych podejrzeń dotyczących faktycznych lub potencjalnych naruszeń, które już zostały popełnione lub które mogą mieć miejsce.

System zgłaszania naruszeń umożliwia wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości oraz do przetwarzania wszelkiego rodzaju zgłoszeń w przejrzysty sposób.

Dzięki temu Firma może rozpocząć i zrealizować odpowiednie działania następcze.

 

Reagowanie

Wykryte naruszenia powinny być oceniane pod kątem możliwych konsekwencji, a ewentualne środki poprawy systemu zgodności powinny zostać natychmiast zastosowane.

Konsekwentne karanie naruszeń stanowi ważny znak wiarygodności systemu compliance.

Uzyskane informacje są wykorzystywane do optymalizacji systemu zgodności, a zidentyfikowane słabe punkty są eliminowane.

Dzięki temu ważne wnioski wyciągnięte z wykrytych nieprawidłowości pozwalają w sposób ciągły korygować i udoskonalać system compliance w Firmie.


Dział Compliance jest do dyspozycji pracowników i interesariuszy we wszystkich kwestiach związanych z Polityką Compliance.