Strona Główna Nota Prawna

Nota prawna

Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwana również "Spółką") informuje, że wszelkie informacje i dane przedstawione na stronie internetowej Transgourmet Polska Sp. z o.o.: www.selgros.pl mają na celu jedynie umożliwienie użytkownikom tej strony uzyskanie ogólnej orientacji w strukturze, zadaniach i celach Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. informuje, że dostęp do niektórych tzw. "podstron" umieszczonych na jej stronie internetowej nie jest powszechny ze względu na ich zawartość, stanowiącą wyłącznie informację handlową o szczególnym charakterze, skierowaną do określonej grupy uprawnionych jej Klientów/użytkowników podstrony (zwanych dalej "uprawnionym" lub "uprawnionymi"), zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. informuje, że zindywidualizowany dostęp do tych podstron jest możliwy wyłącznie po uprzednim, przyporządkowanym i poprawnym zalogowaniu się przez uprawnionego wg zasad przyjętych i podanych Klientowi przez Spółkę.

Klient logując się na wrażliwych podstronach, podając jednocześnie swój adres mail'owy oświadcza, ze adres ten jest właściwy, poprawny i związany wyłącznie z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność Transgourmet Polska Sp. z o.o. z tytułu uzyskania przez nią od Klienta adresu mail'owego jako adresu przyporządkowanego wyłącznie temu danemu uprawnionemu użytkowanikowi podstrony.

Klient logując się na podstronach tego wymagających, oświadcza i  zapewnia, że podany przez niego adres mailowy jest właściwym do przesyłania przez Spółkę do Klienta informacji hadlowych o określonej treści i charakterze. W przypadku niezgodności powyższego ze stanem faktycznym bądź błędnego podania adresu mailowego, jakakolwiek odpowiedzialność po stronie Transgourmet Polska Sp. z o.o. jest całkowicie i prawnie skutecznie wyłączona.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. informuje, że uprawniony logując się na podstronach, o  których mowa w zdaniu powyżej oświadcza, że zna i akceptuje zasady dostępu do tych podstron jak i zawartej na nich informacji handlowej i  nie wnosi co do tego żadnych zastrzeżeń.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku podstępnego zalogowania się na wyłączonych z ogólnego dostępu podstronach strony www.selgros.pl przez osoby nieuprawnione, bez względu na motywy działania kierujące tymi osobami.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. informuje, że przedmiotowe informacje słowno-graficzne przedstawione na jej stronie internetowej i skierowane do jej Klientów/użytkowników, mają im służyć tylko i wyłącznie jako podstawa do dokonania przez nich wstępnej symulacji w odniesieniu do produktów, które można kupić w jej punktach sprzedaży w szerokorozumianym systemie Cash&Carry.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. oświadcza, że zamieszczone na jej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty czy czynności prawnej innego rodzaju skierowanej do jej Klientów czy osób trzecich w myśl odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych podanych na swojej stronie internetowej czy jej poszczególnych podstronach.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. oświadcza, że nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść jak i dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych umieszczonych na stronach (w przypadku istnienia takowych, bez względu czy za wiedzący czy bez wiedzy Transgourmet Polska Sp. z o.o.), do których linki znajdują się na stronie internetowej Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo - w każdym czasie, do zmiany, uzupełnienia, modyfikacji lub usunięcia podanych informacji lub danych umieszczonych na jej stronie internetowej w całości lub części, bez konieczności wcześniejszej notyfikacji, w szczególności do zmiany podanych cen oraz do limitowania wg własnego uznania wielkości poszczególnych towarów postawionych finalnie do sprzedaży.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. ponadto informuje, że zdjęcia czy jakiekolwiek inne formy prezentacji poszczególnych produktów umieszczone na jej stronie internetowej mogą odbiegać od wyglądu produktów będących w sprzedaży.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. oświadcza, że nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie i/lub pośrednie, wynikające z faktu wykorzystania informacji lub danych znajdujących się na stronie internetowej przez jej użytkowników/Klientów.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. nie ma żadnych zobowiązań ani obowiązków wobec użytkowników strony, a użytkownicy strony nie mają żadnych obowiązków wobec Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Transgourmet Polska Sp. z o.o. oświadcza, że cała zawartość jej strony internetowej, z zastrzeżeniem treści akapitu 9 niniejszej noty prawnej, chroniona jest prawem autorskim. Jakiekolwiek powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystanie w całości lub w części informacji, tekstów lub materiałów słowno-graficznych czy graficznych bezwzględnie wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Transgourmet Polska Sp. z o.o. w tym zakresie.

Jakiekolwiek działania lub zaniechania zarówno Transgourmet Polska Sp. z o.o. jak i użytkownika/ów przedmiotowej strony podlegają wyłącznie prawu polskiemu.

Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji stosunków pomiędzy Transgourmet Polska Sp. z o.o. a użytkownikiem tej strony jest sąd właściwy dla siedziby Transgourmet Polska Sp. z o.o. w Poznaniu.

Transgourmet Polska Sp. z o.o.
ul Zamenhofa 133
61-131 Poznań

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000045597
NIP: 781-10-11-998
Kapitał zakładowy: 347.000.000,00 zł