Strona Główna Polityka Prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o.

 

Szanowny Kliencie, chcemy poinformować, że ochrona prywatności ma dla Transgourmet Polska Sp. z o. o. ogromne znaczenie. Przywiązujemy szczególną uwagę do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, jak i poszanowania prywatności naszych Klientów. W związku z tym pragniemy w przystępny i przejrzysty sposób przybliżyć poniższe informacje dotyczące sposobu przetwarzania oraz ochrony Twoich danych osobowych, aby wyjaśnić jakie dane osobowe zbieramy, utrwalamy, przechowujemy, wykorzystujemy oraz w jaki sposób dokonujemy ich przetwarzania.

 

Dane osobowe - stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul Zamenhofa 133, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000045597, NIP: 781-10-11-998, REGON 630375413, kapitał zakładowy: 310.000.000,00 zł. adres e-mail: iod@selgros.pl. Zwaną dalej – Administratorem. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. 

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej iod@selgros.pl

2. Pocztą tradycyjna na wskazany powyżej adres korespondencyjny, w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej danych osobowych. Umieszczenie na korespondencji dopisku – RODO – pozwoli nam na szybsze rozpatrzenia zagadnienia. 

3. W przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem strony internetowej możesz zwrócić się za pomocą formularza kontaktowego  lub infolinii pod numerem 800 505 105.

 

CEL ZBIERANIA DANYCH

1. Wyświetlenie i możliwość korzystania ze strony internetowej – podczas korzystania ze stron internetowych selgros.pl oraz selgros24.pl przeglądarka internetowa uruchomiana na urządzeniu końcowym dokonuje przesyłania danych osobowych bez dodatkowej ingerencji użytkownika. Administrator otrzymuje i czasowo zapisuje na serwerach stron internetowych m.in. - adres IP zgodny z Internetem urządzenia, na którym strona została wyświetlona, datę i godzinę odwiedzania strony internetowej, URL wyświetlonego pliku (nazwa i adres), adres URL strony (stronę, aplikację, z której nastąpiło wejście), nazwę użytej przeglądarki internetowej, nazwę operatora internetu. Uzyskane dane, wykorzystywane są w m.in. celach: zagwarantowania niezakłóconego tworzenia połączenia, umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji, analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu. Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), jeżeli wyświetlenie strony służy przygotowaniu umowy.                 

2.Rejestracja Klienta, wystawienie Karty Klienta Selgros Cash&Carry – dane osobowe uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego, wykorzystywane są w celach: rejestracji Klienta, wystawienia Karty Klienta Selgros Cash&Carry, weryfikacji Klienta, umożliwienia dokonania zakupów za pomocą Karty Klienta, rozliczenia z operatorem płatności, organizacji dostawy zakupów, zakładania i utrzymania konta Klienta, wystawienia faktury lub paragonu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust.1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), art. 6 ust 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

3. Konto Klienta - umożliwiające korzystanie z Aplikacji Mobilnej lub sklepu internetowego SELGROS24.pl oraz wykorzystywania innych narzędzi internetowych – wówczas dodatkowo przetwarzamy Twoje dane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umożliwienia Ci dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

4. Świadczenie usług – dane osobowe będą wykorzystywane w celach związanych z realizowaniem usług oferowanych przez Transgourmet Polska Sp. z o. o. np. organizacji dostawy zakupów. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

5. Realizacja umów – dane osobowe będą wykorzystane w celu wykonania postanowień konkretnej umowy, w tym m.in. sprzedaży, zamówień oraz dostaw. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

6. Marketing bezpośredni – dane osobowe Klientów mogą być wykorzystane w celach związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego m.in. za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Administratora lub/i poczty tradycyjnej. Podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust 1 lit. f ) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

7.Przesyłanie zamówionych informacji handlowych – przetwarzanie Twoich danych osobowych, do realizowania usług świadczonych drogą elektroniczną wysyłania informacji handlowych w tym niepublicznej reklamy alkoholu i innej komunikacji marketingowej lub promocyjnej, informowania Klienta o akcjach marketingowych, promocjach i  konkursach oraz umożliwienia Klientowi udziału w nich. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub/i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne w zależności od wyrażonej przez Ciebie treści zgody w Formularzu Rejestracyjnym i Formularzu Newsletter. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w ramach ankiety przeprowadzanej wśród Klientów to, w dowolnym momencie masz możliwość jej wycofania ze skutkiem na przyszłość.

8. Konkursy i promocje – dane osobowe będą wykorzystywane w celach organizacji Konkursu, w szczególności przyjmowania i weryfikacja zgłoszeń Uczestników, ustalenia zwycięzców Konkursu, wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji Uczestników związanych z Konkursem. Informacje oraz Regulaminy obecnie prowadzony konkursów dostępne są w zakładce - https://selgros.pl/konkursy-i-promocje. Jeżeli konkretny Regulamin Konkursu nie zakłada inaczej, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika będzie art. 6 ust 1 lit. f ) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

9. Rekrutacja – w procesach rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazania danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Wszelkie dane osobowe przesyłane przez Ciebie, w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie do realizacji rekrutacji i powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Wszystkie zatrudnione przez Administratora osoby, które w ramach pełnienia swoich obowiązków służbowych będą przetwarzały Twoje dane osobowe posiadają pisemne, imienne upoważnienia oraz odpowiednią wiedzę do zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym osobowym. Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, zwłaszcza Kodeksu Pracy. Dane wykraczające poza te wskazane w Kodeksie Pracy na podstawie Twojej zgody. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą zostać wykorzystane, celem ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń, jak i obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora, na podstawie  art. 6 ust 1 lit. f ) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

10. Zapewnienie kontaktu – wszelkie dane osobowe udostępnione przez Ciebie w celu nawiązania kontaktu z Administratorem za pomocą za pomocą formularzy kontaktowych, rozmowy telefonicznej, infolinii (ewentualne nagrywanie rozmowy telefonicznej, jest zawsze poprzedzone przekazaniem stosownej informacji), poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i obsługi sprawy, której kontakt dotyczy. Podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust 1 lit. f ) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Przetwarzanie odbywa się również na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każda korespondencja mailowa, automatycznie przekierowywana jest na serwer państwa trzeciego, tj. Szwajcarii.

11. Dochodzenie roszczeń – w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

12. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – dane osobowe mogą być przetwarzane również w przypadkach wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa takich, jak m.in. podatkowych, rachunkowych, zawiadomienia Klienta w przypadku konieczności wycofania produktów, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

13. Profilowanie – podczas realizowania kampanii marketingowych może dochodzić do profilowania Twoich danych osobowych, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej do Twoich zainteresowań i potrzeb. Tworzone kampanie reklamowe mogą zawierać indywidualnie dobrane oferty i rabaty dedykowane tylko dla Ciebie, które nie będą dostępne dla innych. Zapewniamy, że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f )RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

14. Stosowanie monitoringu wizyjnego – monitorowanie naszych Hal Sprzedaży Selgros Cash&Carry w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom i oszustwom, wykrywania przestępczości i zachowań antyspołecznych. Obszar objęty monitoringiem jest oznaczony za pomocą odpowiednich znaków graficznych (wjazd na parking, parking, Hale Sprzedaży). Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Powyższe nagrania z monitoringu przetwarzane będą przez okres trzech miesięcy od dnia nagrania, następnie są niszczone. Niemniej w przypadku, kiedy nagranie stanowi dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub może taki dowód stanowić, termin przetwarzania ulega wydłużeniu do czasu zakończenia postępowania. 

15. Analitycznym i Statystycznym – dane osobowe będą wykorzystywane do realizacji analiz i raportów mających na celu poprawę atrakcyjności świadczonych przez Administratora usług. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

16. Badanie satysfakcji klienta, Ankiety – dane osobowe uczestników realizowanych przez nas ankiet wśród Klientów, będą wykorzystywane tylko w celach zebrania bezpośrednio od Ciebie informacji, opinii w ramach dobrowolnego badania m.in. jakości naszych usług, produktów oraz zwiększenia zadowolenia Klientów, celów administracyjnych i ewaluacyjnych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w ramach ankiety przeprowadzanej wśród Klientów to, w dowolnym momencie masz możliwość jej wycofania ze skutkiem na przyszłość.

17. Przekazywanie danych partnerom biznesowym – „Dostawcom”(podmioty dostarczające produkty i towary oferowane przez Transgourmet Polska sp. z o.o. („Administrator”)) - Mając na uwadze współpracę Administratora z Dostawcami,  związaną m.in. z koniecznością zapewnienia dostępności oraz zapasów produktów i towarów, realizowaną w oparciu o umowy handlowe (umowy dystrybucyjne), na podstawie odrębnych porozumień w zakresie współpracy, obejmujących zapewnienie Administratorowi możliwości utrzymania najkorzystniejszych warunków odsprzedażowych oraz dostosowania asortymentu do potrzeb klientów, Administrator przekazuje dane wybranych klientów prowadzących działalność gospodarczą (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, NIP, kategoria i ilość zakupionych towarów) wybranym Dostawcom. Administrator, dokonawszy wszelkich wymaganych przepisami prawa analiz m.in. celu, niezbędności i równowagi, wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych klienta w tym zakresie realizowane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stron - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który polega na zapewnieniu maksymalnej dostępności towarów danego dostawcy w halach sprzedaży Selgros Cash & Carry, tj. dostosowania asortymentu do potrzeb klientów oraz zapewnienia im możliwie najkorzystniejszych warunków odsprzedażowych towarów takiego dostawcy. Strony zadbały o zapewnienie bezpieczeństwa rzeczonych danych m.in. stosując połączenia szyfrowane, jak i inne środki zabezpieczające adekwatne do rodzaju danych. Administrator zobowiązał każdego Dostawcę, któremu przekazał dane, do zrealizowania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO w stosunku do podmiotów danych, których dane zostały przekazane. Aktualna lista dostawców będzie ulegać zmianie, a jej wykaz można uzyskać pod adresem mailowym – iod@selgros.pl 

18. Inne źródła danych osobowych - możemy również zbierać dane osobowe z innych źródeł, takich jak specjalistyczne firmy dostarczające informacje lub kanały mediów internetowych. Możemy otrzymywać dane od osób trzecich, np. w ramach rekomendacji. W tym przypadku są to zazwyczaj dane kontaktowe w związku z danymi dotyczącymi konkretnych potrzeb produktowych lub usługowych. W razie potrzeby zbieramy dane z agencji kredytowych dotyczące zdolności kredytowej i/lub negatywnych cech.

19. Inne sposoby przetwarzania – Twoje dane osobowe, mogą być przetwarzane również w celach: rozliczenia z operatorem płatności, archiwizacji danych, zapewnienia współpracy z partnerami biznesowymi,  poprawy i rozwoju inteligentnych i innowacyjnych usług, obsługi naszej logistyki/gospodarki materiałowej

 

CZY PODANIE PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE

Podanie danych w zakresie nazwy firmy (lub imienia i nazwiska Klienta), adresu i numeru NIP jest wymogiem ustawowym, aby można było wystawić fakturę za zakupy. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych jest wymogiem umownym. Brak podania takich danych uniemożliwi rejestrację Klienta, a w konsekwencji wydanie Karty Klienta Selgros Cash&Carry. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Administrator oświadcza, iż zbiera dane tylko w niezbędnym zakresie. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, a także, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak również na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz cofnąć w każdym czasie.

 

PLIKI COOKIES, ADRES IP

Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej strony Internetowe, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających strony internetowe. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin stron internetowych. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń końcowych. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Podczas korzystania ze stron internetowych Administratora mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twoich urządzeń końcowych.

b. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych Twojego z komputera.

 

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Uwierzytelniania, kiedy korzystasz z indywidualnego Konta Klienta i zapewnienia sesji w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności korzystania ze stron internetowych.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

GOOGLE ANALYTICS

Administrator oświadcza, iż korzysta na swoich stronach internetowych z narzędzia Google Analytics, które służy do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych sługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]. Dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.Informacje innych firm: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, Polityka prywatności: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html i Polityka prywatności: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

 

New Relic

Wykorzystujemy   wtyczki usługi analizy sieciowej New Relic. Umożliwia to zbieranie ocen statystycznych, dotyczących szybkości działania strony internetowej, określenie czy można otworzyć stronę internetową i jak szybko wyświetla się odpowiednia strona po jej otworzeniu. Ta usługa obsługiwana jest przez New Relic Inc (188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA; "New Relic"). New Relic wykorzystuje pliki cookies. Kiedy użytkownik otwiera stronę internetową, która zawiera wtyczkę od New Relic, jego przeglądarka bezpośrednio nawiązuje połączenie z serwerami New Relic. Korzystanie z New Relic Data Collection Server wynika z uzasadnionych interesów Administratora, tj. interesu w optymalizacji naszych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Dzięki integracji wtyczki, New Relic otrzymuje informację, że użytkownik otworzył odpowiednią stronę z ofertą. Jeśli użytkownik jest zalogowany do New Relic, New Relic może przypisać wizytę do jego konta w New Relic. Jeśli jednak użytkownik nie jest członkiem New Relic, New Relic przechowuje jego adres IP.

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez New Relic, a także odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności użytkowników - znajdują się w polityce prywatności New Relic: https://newrelic.com/privacy.

 

Jeśli użytkownik jest członkiem New Relic i nie chce, aby New Relic zbierał o nim dane za pośrednictwem tej oferty i łączył je z danymi o członkostwie przechowywanymi w New Relic, musi wylogować się z New Relic przed odwiedzeniem strony. W każdej chwili możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w celu analizy stron internetowych, czego skutkiem w przyszłości będzie dezaktywacja plików cookies w ustawieniach przeglądarki. W tym celu należy zapoznać się z odpowiednim plikiem pomocy lub funkcją pomocy przeglądarki.

Korzystamy z New Relic tylko z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez New Relic na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer New Relic w USA i tam zostanie skrócony.

 

FIXMEDIA

Flixmedia współpracuje z wybranym przez Ciebie sprzedawcą detalicznym w celu dostarczenia oficjalnych informacji producenta o danym produkcie. Nie jest to usługa reklamowa. Flixmedia przetwarza Twój adres IP wyłącznie w celu umożliwienia dostarczenia filmu, obrazu lub tekstu od producenta, ale nie przechowuje Twojego adresu IP w ramach tej usługi dla sprzedawcy i nie udostępnia go osobom trzecim, innym niż partnerzy technologiczni, którzy obsługują wyświetlanie informacji. Flixmedia nie przetwarza ani nie przechowuje żadnych innych danych osobowych dotyczących Ciebie, ani też nie uzyskuje ich od stron trzecich. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania przez Flixmedia Twojego adresu IP, wyślij je na adres: GDPR@flixmedia.eu.

 

FACEBOOK

Wtyczka Facebooka jest używana w minimalnym zakresie,  aby zaprezentować treści interesujące i dostosowane do użytkowników, jak i wyświetlania właściwych reklam. Wtyczki są domyślnie nieaktywne i nie nawiązują połączenia z serwerami Facebooka. Aktywacja wtyczki wymaga zgody oraz ingerencji użytkownika. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA znajdziesz -  https://www.facebook.com/about/privacy

 

KANAŁ YOU TUBE

YouTube to należąca do Google platforma do przechowywania i udostępniania filmów. Wykorzystujemy dane do umożliwienia Tobie wyświetlenia filmu bezpośrednio z naszej strony internetowej, jednakże są one przechowywane na stronie https://www.YouTube.com. Dane osobowe użytkownika zostaną przesłane do You Tube tylko w przypadku odtworzenia filmu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez You Tube znajdziesz w Polityce Prywatności YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Twojego komputera. Zmiany ustawień, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Możesz w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

SPOSÓB WYŁĄCZENIA OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES DLA NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDAREK

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla Twojego komputera. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Twojego komputera wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze stron internetowych będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

3. Internet Explorer 7 i 8: https://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

4. Internet Explorer 9: https://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

5. Opera: https://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

6. Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

 

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku jakichkolwiek problemów z plikami Cookies, lub chęci otrzymania szerszych informacji z Możesz udzielić, bądź odmówić udzielenia zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików Cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W przypadku, kiedy nie chcesz otrzymywać określonego rodzaju plików Cookies, możesz je wyłączyć dokonując opisanych w Polityce zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące pliki Cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, co oznacza ,że pliki Cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Tobie blokowanie plików Cookies, ale istnieje możliwość, że nie wszystkie pliki cookie będą blokowane, ze względu na wybrane ustawienia przeglądarki internetowej.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

1. Fanpage na Facebooku – Prowadzimy "fanpage" w profesjonalnej sieci społecznościowej Facebook, w szczególności w celu autoprezentacji, budowania świadomości marki, ale także w celu komunikacji z klientem. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem platformy. W takim przypadku Facebook gromadzi Twoje dane i udostępnia je nam. Ponadto możemy zbierać dane od osób odwiedzających naszą stronę firmową. Przechowujemy te dane, ale nie w naszych własnych systemach. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) lub Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin2, Irlandia)   można znaleść w polityce prywatności Facebook  https://www.facebook.com/about/privacy/ lub https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

2. Instagram – prowadzimy profil na Instagram, w celu komunikowania się z zarejestrowanymi tam użytkownikami, budowania świadomości marki i autoprezentacji , a także informowania o produktach i usługach. Przetwarzamy Twoje dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem Instagram, aby komunikować się z Tobą i odpowiadać na Twoje wiadomości. Ponadto możemy zbierać dane od osób odwiedzających naszą stronę firmową. Przechowujemy te dane, ale nie w naszych własnych systemach. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: http://instagram.com/about/legal/privacy/ lub https://help.instagram.com/155833707900388/.

 

3. LinkedIn – Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy skontaktujesz się z naszym działem HR za pośrednictwem platformy LinkedIn lub ubiegasz się o reklamowane stanowisko za pośrednictwem LinkedIn właśnie w tych celach. W takim przypadku LinkedIn gromadzi Twoje dane i udostępnia je nam. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn można znaleźć w zakładce https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

PROFILOWANIE

TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o., pragnie poinformować, iż podczas realizowania kampanii marketingowych, może dochodzić do profilowania Twoich danych osobowych, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej do Twoich zainteresowań i potrzeb. Tworzone kampanie reklamowe mogą zawierać indywidualne dobrane oferty i rabaty dedykowane tylko dla Ciebie, które nie będą dostępne dla innych.

 

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane – odpowiednio – przez czas, w którym będziesz naszym Klientem, będziesz posiadać Kartę Klienta Selgros Cash&Carry, a także przez czas obowiązywania umów, które z nami zawrzesz. Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów oraz dla celów archiwalnych i analitycznych przez okres maksymalnie 10 lat. Dla celów podatkowych i rachunkowych Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat po roku, w którym miało miejsce dane zdarzenie (np. płatność faktury). W pozostałym zakresie, Twoje dane będziemy przechowywać do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub wycofasz zgodę.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, które realizują dla nas określone usługi m.in. takie jak: obsługa i wsparcie technologii, w tym utrzymanie konta Klienta w systemach informatycznych; usługi przechowywania danych, łączenia i analizy danych; obsługa naszych programów i akcji marketingowych i ofertowych; usługi przygotowania oraz dostarczania korespondencji pocztą lub w postaci elektronicznej, w tym newslettery; realizacja płatności poprzez system ecard.pl. Twoje dane mogą również zostać przekazane innym odbiorcom m.in., takim jak dostawcy usług płatniczych, partnerzy biznesowi, firmy kurierskie, którzy realizują usługi dla Ciebie. Twoje dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takim jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ KONTROLOWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE:

Przysługują Tobie następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy, także o przysługującym prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wymienione uprawnienia możesz wykonać, gdy:

1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych, jeżeli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych, jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z przepisów prawa;

3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o . sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o., ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;

4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

5. w odniesieniu do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją; kiedy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE (M.IN.)

1. proces przetwarzania danych osobowych w TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o. oparty został na przepisach prawa;

2. wprowadziliśmy niezbędne, zgodne z RODO zabezpieczenia organizacyjne;

3. zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne budynków i ograniczony dostęp do pomieszczeń;

4. dostęp do budynków nadzorowany jest przez służbę ochrony;

5. pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru;

6. pomieszczenia kontrolowane są przez system monitoringu;

7. dostęp do systemów teleinformatycznych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy;

8. bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta Selgros i dokonywania zakupów w sklepie internetowym SELGROS24.pl . Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW PODMIOTÓW DANYCH

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt pod adresem mailowym -  iod@selgros.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod wskazany powyżej adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem – RODO.  Realizacja żądania powinna zostać zrealizowana w terminie miesiąca od wpłynięcia zgłoszenia, natomiast ew. konieczność przedłużenia terminu zostanie poprzedzona informacją.  W przypadku braku możliwości identyfikacji podmiotu danych, Administrator będzie prosił o przekazanie dodatkowych danych. Podanie w zgłoszeniu nr Karty Klienta Selgros Cash&Carry w znaczący sposób ułatwi identyfikację wnioskodawcy. 

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOSCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2023 r.