Strona Główna Regulamin Aplikacji Mobilnej

Regulamin Aplikacji Mobilnej

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Selgros (zwanej dalej: „Aplikacją Mobilną”).

 

§ 1 Definicje

 1. Aktywacja - oznacza czynność faktyczną aktywowania Karty Selgros, po dokonaniu której możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
 2. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Aplikacji Mobilnej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Aplikacji Mobilnej.
 3. Karta Selgros Cash & Carry - oznacza kartę Użytkownika, wydaną przez Usługodawcę, w szczególności w dziale obsługi klienta w halach sprzedażowych Usługodawcy, jak również w ramach rejestracji Użytkownika, za pośrednictwem takich serwisów jak: www.selgros24.pl oraz www.selgros.pl, zwana również jako: Karta Selgros.
 4. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę.
 5. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Aplikacji Mobilnej.
 6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
 7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Aplikacji Mobilnej.
 8. Usługodawca - oznacza TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Zamenhofa 133, NIP: 7811011998, REGON: 630375413, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597, o kapitale zakładowym w wysokości 347.000.000 złotych; e-mail: dok109@selgros.pl , będącą jednocześnie właścicielem Aplikacji Mobilnej.
 9. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności serwisu internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Aplikacji Mobilnej

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji Mobilnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji Mobilnej to urządzenie wyposażone w system operacyjny Android w wersji co najmniej 5.0 lub nowszej, aktywne konto Użytkownika w serwisie www.google.com oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji Mobilnej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Aplikacji Mobilnej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja/Aktywacja

 1. Aplikacja Mobilna przewidziana jest dla wszystkich posiadaczy Karty Selgros. W przypadku jej braku, Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej ma możliwość wypełnienia formularza Rejestracji w celu jej uzyskania. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z warunkami użytkowania Karty Selgros.
 2. Za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Użytkownik może zarówno dokonać Rejestracji Karty Selgros, jak również Aktywacji Karty jaką już posiada.
 3. W przypadku Aktywacji, Użytkownik po użyciu przycisku [Aktywuj kartę], zostaje przeniesiony do ekranu skanowania/ręcznego wpisywania numeru Karty Selgros. Po wprowadzeniu poprawnego numeru Karty Selgros, Użytkownik przenoszony jest do ekranu Logowania, gdzie wprowadza adres e-mail i hasło podane podczas rejestracji w serwisach Usługodawcy. Po wpisaniu poprawnych danych Użytkownik zostaje poprawnie zalogowany, co jest równoznaczne z Aktywacją Konta.
 4. Rejestracji Użytkownik dokonuje za pośrednictwem przycisku [Zarejestruj się]. Użytkownik podaje nazwę firmy, numer NIP, REGON, dane teleadresowe. Użytkownik może wybrać halę zakupową z listy hal Usługodawcy do wyboru, wprowadzić opis prowadzonej działalności, jak również wybrać sposób odebrania Karty Selgros i gazetek z ofertą promocyjną. Użytkownik podaje również dane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) osoby upoważnionej do robienia zakupów. Po wpisaniu wszystkich danych Użytkownik zostaje zarejestrowany.
 5. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, Użytkownik może założyć konto klienta, które umożliwia mu również korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego w domenie www.selgros24.pl. Użytkownik ustanawia indywidualny login oraz hasło, podaje swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail).
 6. Aplikacja Mobilna dostępna jest zarówno dla Użytkownika zalogowanych jak i niezalogowanych, jednakże Użytkownik niezalogowany ma ograniczoną możliwość korzystania z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
 7. Użytkownik niezalogowany otrzymuje dostęp do funkcjonalności Aplikacji Mobilnej, o których mowa w §4. Natomiast Użytkownik zalogowany dodatkowo otrzymuje wirtualną kopię Karty Klienta oraz możliwość zapoznania się w aplikacji z indywidualnymi cenami produktów przypisanymi do Konta Użytkownika.

§ 4 Funkcjonalność Aplikacji Mobilnej

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkownika w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Użytkownik w ramach Aplikacji Mobilnej ma dostęp do następujących funkcjonalności: 
  1. zakładki Ustawienia, w ramach której Użytkownik może dokonać wyboru czy prezentowane ceny mają być przedstawione w wartości netto czy brutto
  2. zakładki Regulamin, w której ma możliwość zapoznania się z zasadami i funkcjonowaniem Aplikacji Mobilnej
  3. zakładki Twoja Karta, w ramach której na ekranie telefonu prezentowany jest kod kreskowy Karty Selgros, który można zeskanować czytnikiem w hali Selgros. Dodatkowo prezentowana jest nazwa firmy oraz dane osobowe przypisane do karty
  4. zakładki Oferta, w ramach której Użytkownik ma dostęp do aktualnych ofert. Szczegóły oferty dostępne po kliknięciu przez Użytkownika na datę wybranej przez siebie oferty lub jej grafikę
  5. zakładki Skanuj, w ramach której możliwe jest skanowanie kodów kreskowych, kodów QR oraz wprowadzanie numerów Selgros/EAN, w celu wyświetlenia karty produktu. Karta produktu prezentowana jest automatycznie po prawidłowym zeskanowaniu kodu albo po naciśnięciu przycisku strzałki, w przypadku ręcznego wprowadzenia numeru
  6. zakładki Moja hala, w której Użytkownik widzi szczegóły wybranej przez siebie hali Selgros oraz ma możliwość zmiany dokonanego wyboru, poprzez użycie przycisku [Zmień]. Zmiana możliwa jest jedynie dla niezalogowanego Użytkownika. Aby zmiany mógł dokonać Użytkownik zalogowany, powinien w tym celu skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem e-mail dok109@selgros.pl lub numerem tel. 0800 505 105
  7. historii zeskanowanych produktów, w której prezentowane są uprzednio zeskanowane produkty w ciągu ostatnich 24 godzin. Użytkownik dzięki funkcjonalności Aplikacji Mobilnej może je sortować po: dacie, cenie albo nawie produktu. Możliwe jest również usunięcie historii przez użycie przycisku: „Wyczyść historię skanowania” oraz przejścia do szczegółów produktów przez naciśnięcie ich nazwy.
  8. porównywania produktów, w ramach którego Użytkownik dodając produkty ma dostęp do ceny oraz parametrów produktu. 4. Opisy produktów, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Aplikacji Mobilnej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia produktów przez Użytkownika. Finalną i wiążącą cenę produktu Użytkownik każdorazowo otrzymuje w momencie dokonywania płatności za dany produkt w hali sprzedażowej Usługodawcy.
 4. Opisy produktów, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Aplikacji Mobilnej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia produktów przez Użytkownika. Finalną i wiążącą cenę produktu Użytkownik każdorazowo otrzymuje w momencie dokonywania płatności za dany produkt w hali sprzedażowej Usługodawcy.
 5. Usługodawca oznacza cenę w Aplikacji Mobilnej obowiązującą w tym kanale sprzedaży. Ceny takich samych towarów w różnych kanałach sprzedaży tj. w halach sprzedażowych, w Sklepie Internetowym Selgros24.pl oraz w Aplikacji Mobilnej Selgros mogą się różnić.
 6. Usługodawca może organizować promocje w wybranych, wyraźnie określonych kanałach sprzedaży. Promocje takich samych towarów w różnych kanałach sprzedaży tj. w halach sprzedażowych Selgros, w sklepie internetowym Selgros24.pl oraz w Aplikacji Mobilnej Selgros mogą się różnić. 

§ 5 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy (dok109@selgros.pl). W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o. oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania RODO oraz polskiego prawa.
 2. Więcej szczegółów dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania przez Transgourmet Polska sp. z o. o. danych osobowych Użytkownika zawiera Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej.

§ 7 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Aplikacji Mobilnej.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Aplikacji Mobilnej. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2018r.