Strona Główna Regulamin Sprzedaży

Regulamin sprzedaży

1. Sprzedaż w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry, należącej do TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Zamenhofa 133, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597, kapitał zakładowy 347 000 000 zł, prowadzona jest na potrzeby podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, łącznie zwanych podmiotami gospodarczymi oraz klientów indywidualnych, zarejestrowanych w TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. jako jej klienci (dalej Klienci).

2. Dokumentem uprawniającym do dokonywania przez Klientów zakupów w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry jest imienna Karta Klienta, której nie wolno udostępniać innym osobom. Klient powinien niezwłocznie powiadomić TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. o utracie karty. Można tego dokonać w formie pisemnej na adres: Transgourmet Polska Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań, elektronicznej na adres: dok@selgros.pl lub w punkcie informacji w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry.

3. Osoba dokonująca zgłoszenia rejestracyjnego Klienta jest upoważniona do wskazania z imienia i nazwiska osób uprawnionych do dokonywania zakupów w Hali Sprzedaży Selgros, w imieniu i na rzecz Klienta.

4. Dokonujący zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa powyżej, odpowiada za prawdziwość wszelkich danych zawartych w dokumencie rejestracyjnym. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. o wszelkich zmianach danych go identyfikujących podanych przy rejestracji i niezbędnych do prawidłowego dokonywania zakupów w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry oraz osób uprawnionych do dokonywania zakupów na podstawie Karty Klienta. Klient ponosi wszelkie skutki prawne związane z zaniechaniem w tym zakresie.

5. Przystąpienie przez posiadacza Karty Klienta do korzystania z karty jest równoznaczne z uprzednim zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

6. Karta Klienta traci ważność z chwilą ustania przesłanek, na podstawie których została wydana, bądź rezygnacji Klienta, o czym Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. Klient ponosi wszelkie skutki prawne związane z zaniechaniem w tym zakresie. TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. zastrzega na swoją rzecz prawo unieważnienia Kart Klienta bez podania przyczyn, co jest równoznaczne z utratą statusu Klienta. W szczególności karta Selgros podlega unieważnieniu w przypadku popełnienia przez klienta lub osobę mu towarzyszącą podczas zakupów wykroczenia/przestępstwa w trakcie przebywania na terenie Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry.

7. Do wejścia na teren Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry uprawniona jest osoba wymieniona imiennie w Karcie Klienta wraz z jedną osobą towarzyszącą. Osoba niepełnoletnia jako osoba towarzysząca może przebywać na terenie Hali Sprzedaży Selgros wyłącznie pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.

8. W Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry obowiązuje zakaz wchodzenia przez klientów na teren odgrodzony taśmami, na czas zatowarowania.

9. Sprzedaży w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry podlegają artykuły w opakowaniach zbiorczych i/lub jednostkowych. Zakup pojedynczej sztuki artykułu z opakowania zbiorczego nie jest możliwy, chyba że z informacji umieszczonej przy towarze wynika co innego. Na etykietach cenowych umieszczona jest duża cena bez VAT (większa czcionka) oraz mniejsza cena z VAT (mniejsza czcionka), obowiązująca przy dokonywaniu zapłaty za zakupy.

10. Zapłata za zakupiony towar dokonywana jest gotówką lub poprzez inną przyjętą w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry formę płatności.

11. Transgourmet Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do limitowania towarów w szczególnych przypadkach. Za szczególny przypadek należy uznać m.in. sytuację na rynku dostępności towarów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostaną każdorazowo zamieszczone w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nimi w miejscu wystawienia limitowanego towaru. Wszelkie pytania powstałe w związku z limitowaniem towarów należy kierować do Kierowników poszczególnych Hal Sprzedaży. 
TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. oznacza cenę w Hali Sprzedażowej obowiązującą w tym kanale sprzedaży. Ceny takich samych towarów w różnych kanałach sprzedaży TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. tj. w Halach sprzedażowych, w Sklepie Internetowym Selgros24.pl oraz w aplikacji mobilnej Selgros mogą się różnić.  TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. może organizować promocje w wybranych, wyraźnie określonych kanałach sprzedaży. Promocje takich samych towarów w różnych kanałach sprzedaży tj. w Halach Sprzedażowych Selgros, w sklepie internetowym Selgros24.pl oraz w aplikacji mobilnej Selgros mogą się różnić.


12. Nie wolno wnosić na teren Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry toreb i artykułów zakupionych w innych miejscach, bez ich uprzedniego oznakowania przez pracownika TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. w punkcie informacyjnym.

13. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wykonywanie czynności sprawdzających przez uprawnionego pracownika TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. i/lub pracownika firmy ochrony osób i mienia, działającej ze zlecenia TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. w zakresie oceny zgodności zakupionych przez niego artykułów (towarów) ze specyfikacją sprzedaży (fakturą VAT, paragonem). Klient może w każdym czasie zgodę na wykonywanie czynności sprawdzających cofnąć.

14. Niniejszy regulamin jest dostępny w Dziale Obsługi Klienta Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry oraz na stronie internetowej www.selgros.pl.

15. Zmiany niniejszego regulaminu nie wymagają pisemnego powiadomienia Klienta i są ogłaszane wyłącznie na stronie internetowej www.selgros.pl, na co Klient wyraża zgodę.

16. Każda z Kart Klienta upoważniająca do dokonywania zakupów zostaje aktywowana z chwilą złożenia podpisu pod regulaminem przez osobę upoważnioną/wskazaną na karcie.

17. Każdego Klienta, który zapoznaje się z poniższym regulaminem, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Transgourmet Polska Sp. z o.o., która opisuje sposób administrowania, przetwarzania i zabezpieczania danych Klientów. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.selgros.pl, www.selgros24.pl oraz w Dziale Obsługi Klienta w każdej Hali Selgros Cash&Carry.