Strona Główna Regulamin Zakupów "Zamów i Odbierz"

Regulamin zakupów "Zamów i odbierz"

Regulamin zakupów "Zamów i odbierz"

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Aplikacji Selgros z odbiorem Towaru we wskazanych Halach Selgros na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 § 1 Definicje

 1. Odbiór towaru – oznacza czynność faktyczną polegającą na przekazaniu Kupującemu we wskazanym w zamówieniu miejscu i czasie przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu.
 2. Kupujący – posiadacz Karty Selgros.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 4. Aplikacja Selgros – aplikacja Sprzedawcy dostępna w sklepach Google Play oraz App Store, zwana dalej Aplikacją lub Aplikacją Selgros.
 5. Płatność – Kupujący jest zobowiązany zapłacić za towar, przekazany w ramach Odbioru towaru we wskazanej przez Sprzedawcę kasie, za pomocą karty płatniczej aplikacji BLIK lub gotówki.
 6. Sprzedawca – oznacza Transgourmet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61- 131), ul. Zamenhofa 133, NIP: 781-101-19-98, REGON: 630375413, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597, o kapitale zakładowym w wysokości 347.000.000 złotych; e-mail: horeca@selgros.pl, będącą jednocześnie właścicielem Platformy zakupowej.
 7. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Aplikacji Selgros, mogący być przedmiotem Zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia – przesłanie zlecenia kompletacji towaru do Sprzedawcy za pośrednictwem Aplikacji Selgros, z terminem i miejscem odbioru określonym w Aplikacji.
 9. Hale sprzedaży – wskazane przez Sprzedawcę hale sprzedaży Selgros Cash&Carry, spośród których Kupujący wyznacza halę do odbioru zamówionego towaru.

§ 2 Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem Aplikacji Sprzedawcy przez 7 dni w tygodniu. Usługa konfekcjonowanie zamówienia „Zamów i odbierz” jest odpłatna – wartość każdego zamówienia jest powiększana o koszt usługi, czyli 5 PLN brutto.
 2. Minimalna wartość zamówienia to 150 zł Brutto; maksymalna wartość to 1000 PLN brutto. Maksymalna liczba sztuk danego produktu, którą można zamówić poprzez Aplikację Selgros wynosi 6 szt. na jedno zamówienie. Sprzedawca w ramach usługi „Zamów i odbierz” oferuje wybrany asortyment, tj. tylko produkty widoczne w Aplikacji Sprzedawcy są objęte usługą „Zamów i odbierz”.
 3. Ceny towarów prezentowane w Aplikacji Selgros są cenami ostatecznymi, od których nie przysługują żadne bonifikaty, rabaty, ulgi ani zniżki, w szczególności ceny towarów nie są pomniejszane o przyznane Klientom rabaty indywidualne, czy związane z posiadaniem Karty Dużej Rodziny itp.
 4. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem Aplikacji Sprzedawca kontaktuje się z kupującym na podany w zamówieniu numer telefonu celem ostatecznego potwierdzenia zamówienia. Tylko zamówienia potwierdzone telefonicznie będą przekazane do procesu kompletacji zamówienia.
 5. W przypadku braku zamówionych produktów zamienniki będą konsultowane z Kupującym drogą telefoniczną, korzystając z nr telefonu podanego do kontaktu w trakcie składania zamówienia.
 6. Zamówienia można składać na widoczne w Aplikacji Sprzedawcy terminy i godziny odbioru. Jeżeli w danym dniu okna czasowe odbioru nie są aktywne, oznacza to, że nie ma możliwości złożenia zamówienia z odbiorem w tym terminie.

§ 3 Odbiór towaru

 1. Odbioru zamówionego i skompletowanego towaru, Kupujący dokonuje w wybranej przez siebie hali sprzedaży.
 2. Zamówione Towary Kupujący odbiera samodzielnie, zgłaszając swój przyjazd po odbiór Zamówienia w punkcie Informacji, zlokalizowanym przy wejściu do hali Selgros.
 3. Pracownik Działu Obsługi Klienta, kieruje kupującego do wybranej kasy, gdzie Kupujący otrzymuje od pracownika Sprzedawcy wózek zakupowy ze skompletowanym zamówieniem oraz gdzie Kupujący powinien uiścić płatność za Zamówienie.
 4. Kupujący powinien sprawdzić przy kasie czy dostarczony towar odpowiada złożonemu Zamówieniu. W razie stwierdzenia braku, nieuzgodnionej zamiany lub uwag jakościowych, Kupujący ma prawo zrezygnować z kwestionowanych pozycji na rachunku lub z całego zamówienia. Rezygnacja z odbioru zamówienia lub części zamówienia nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta.
 5. Płatności w związku z zawartą Umową sprzedaży, Kupujący dokonuje u wskazanego przez pracownika Sprzedawcy kasjera za pomocą terminalna płatniczego kartą płatniczą lub kodem BLIK. W przypadku awarii terminala kasjer poprzyjmuje płatność gotówką.
 6. Kupujący otrzymuje przy kasie Sprzedawcy paragon lub fakturę VAT.
 7. Wszystkie produkty zgromadzone przez Sprzedawcę są zbierane zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze, są zbierane i przechowywane w przeznaczonych do tego termoboxach. Termoboxy są własnością Sprzedającego, Kupujący nie może żądać użyczenia termoboxów poza linią kas.
 8. Zamówienie będzie umieszczone w standardowym wózku zakupowym. Klient jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie materiały opakowaniowe, jeżeli wymaga tego transport zamówienia.
 9. Zamówienie nieodebrane przez Kupującego w ustalonym ze Sprzedawcą terminie będą anulowane. Kupujący nie ma prawa żądać wydania zamówienia w dniu innym niż ustalony.
 10. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Regulamin sprzedaży Transgourmet Polska sp. z o.o.), Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego.
 12. Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację usługi „Zamów i odbierz”. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres horeca@selgros.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Kupującemu odpowiedzi.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie niezbędne informacje, podstawy i sposób przetwarzania, jak i szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika zawarte zostały w Polityce Prywatności Aplikacji Selgros.
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie konta Kupującego oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kupującego.
 6. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 7. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Kupującego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
 8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieuprawione.
 9. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

§ 5 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Kupujący jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą telefoniczną lub mailową w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Kupującego.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Kupującego stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego podczas Rejestracji.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Aplikacji Selgros.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą rozwiązywać przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie zmiany do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Aplikacji Selgros. Sprzedawca poinformuje Kupującego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie gdy Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem Umowy sprzedaży.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2020 r.