Strona Główna Strategia Podatkowa

Strategia Podatkowa

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

1. Cel i zakres Informacji

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 jest publikowana w celu realizacji przez Transgourmet Polska Sp. z o.o.1 obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1993 r. o podatku dochodowym od osób prawnych2 .

2. Strategia podatkowa realizowana przez Transgourmet Polska w roku podatkowym 2021

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego, prawidłowego i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publiczno-prawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Polski. Strategia jest wyrazem zasad, którymi kieruje się Spółka w toku swojej działalności oraz wartości etycznych, które Spółka przyjęła. Za kreowanie strategii podatkowej Spółki i nadzór nad jej realizacją odpowiedzialny jest Zarząd oraz wyższa kadra kierownicza. Strategia podatkowa wskazuje główne cele Spółki w obszarze podatkowym, jak również określa środki służące ich realizacji i generalne ramy postępowania. Strategia podatkowa ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których Transgourmet Polska Sp. z o.o. działa jako podatnik, płatnik lub inkasent.

3. Procesy i procedury podatkowe stosowane przez Transgourmet Polska oraz dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

3.1 Informacje o stosowanych przez Transgourmet Polska procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Procesy i procedury związane z realizacją obowiązków podatkowych w Spółce mają dwoisty charakter. W celu zagwarantowania poprawności realizacji części kluczowych procesów, większość procedur ma charakter sformalizowany. Niemniej, w stosunku do pewnych obowiązków podatkowych, część procedur zostało wypracowanych w toku wieloletniej praktyki i nie przyjmują one sformalizowanej postaci. Część procesów i procedur wynika ponadto z wytycznych podatkowych obowiązujących w Grupie Transgourmet, do której należy Transgourmet Polska Sp. z o.o. Zarząd jest odpowiedzialny za egzekwowanie stosowania wypracowanych, obowiązujących procesów i procedur podatkowych, jak również za aktualizowanie istniejących procesów oraz opracowywanie i wdrażanie nowych, w szczególności wynikających ze zmian w prawie podatkowym. 1 dalej również jako Transgourmet Polska lub Spółka. 2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800 tj. z późn. zm., dalej: Ustawa CIT). Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 Transgourmet Polska Sp. z o.o. 2 z 5 Pracownicy poszczególnych działów Spółki są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania kierowanych do nich wytycznych i instrukcji postępowania. Kluczowe z perspektywy działalności Transgourmet Polska procesy i procedury podatkowe dotyczą: − obiegu dokumentów i faktur, − fakturowania, − gromadzenia materiałów i opracowania dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych, − inwentaryzacji, − przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym także oceny ryzyka w tym zakresie, − sporządzania kalkulacji i deklaracji podatkowych, wysyłki deklaracji i płatności podatków, − archiwizacji danych, − współpracy z organami podatkowymi, − monitorowania zgodności systemów księgowych, − czynności związanych z podatkiem u źródła, − wywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR), − weryfikacji kontrahentów na tzw. białej liście podatników VAT, w systemie wymiany informacji o VAT (VIES) oraz w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, − dokonywania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, − realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. W celu dołożenia należytej staranności w realizacji obowiązków podatkowych Spółka współpracuje z profesjonalnymi doradcami podatkowymi. Wsparcie zewnętrznych doradców podatkowych obejmuje w szczególności bieżące doradztwo podatkowe w zakresie działalności Spółki.

3.2 Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka podejmuje współpracę z organami podatkowymi we wszelkich niezbędnych formach w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Spółka terminowo przekazuje informacje podatkowe, do których zobligowana jest na mocy regulacji podatkowych oraz o które wnioskują organy podatkowe.

4. Realizacja obowiązków podatkowych oraz schematy podatkowe przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

4.1 Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Polski, w szczególności: − identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych, Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 Transgourmet Polska Sp. z o.o. 3 z 5 − kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki na konto właściwego urzędu skarbowego, − składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego, − sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze i analizy zgodności, − monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków: − podatku od towarów i usług, − podatku dochodowego od osób prawnych, − podatku od nieruchomości, − podatku rolnego, − podatku od środków transportowych, − podatku od sprzedaży detalicznej. W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) w odniesieniu do następujących podatków: − podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz innych źródeł przychodów, − zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu licencji, odsetek, dywidend oraz zakupu usług niematerialnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a) Ustawy CIT.

4.2 Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2021 Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dwie informacje o schematach podatkowych w zakresie podatku CIT. Przekazane informacje dotyczyły wypłaty w 2020 r. dywidendy na rzecz udziałowca Spółki będącego nierezydentem oraz zawarcia aneksu do umowy pożyczki podpisanego z jednostką powiązaną będącą nierezydentem. Realizując obowiązki dotyczące raportowania Spółka złożyła w tym zakresie informację MDR-1 oraz informację MDR-3.

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych

5.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok podatkowy 2021 suma bilansowa aktywów wyniosła 2 210 070 tys. PLN. W roku 2021 Spółka zawarła jedną transakcję z podmiotem powiązanym, której wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów. Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 Transgourmet Polska Sp. z o.o. 4 z 5 Lp. Charakter transakcji Podmiot 1. Transakcja finansowa Płatność odsetek od pożyczki i spłata kapitału pożyczki Transgourmet Holding nierezydent

5.2 Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

W roku podatkowym 2021 Spółka nie planowała i nie podjęła żadnych działań restrukturyzacyjnych z zakresu: łączenia spółek, przekształcenia spółki w inną spółkę, wniesienia wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (w tym w ramach podziału spółki), wymiany udziałów i innych wyżej niewskazanych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych.

6. Informacje o złożonych wnioskach

6.1 Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

6.2 Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

6.3 Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT.

6.4 Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym

6.5 Informacja o zawarciu uprzednich porozumień cenowych z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej

W grudniu 2018 roku Spółka wystąpiła z wnioskami o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego w rozumieniu art. 83 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej dotyczącymi usług oraz licencji nabywanych przez Spółkę od podmiotów z Grupy Transgourmet. W kwietniu i maju 2021 roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał dla Spółki dwa jednostronne uprzednie porozumienia cenowe obejmujące swoim zakresem okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 3 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 tj. z późn. zm., dalej: Ustawa VAT) 4 Ustawa z 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 tj. z późn. zm.) Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 Transgourmet Polska Sp. z o.o. 

 7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2021 Spółka dokonała transakcji nabycia towarów handlowych od będącego jednostką niepowiązaną podatnika zarejestrowanego w Hongkongu. Spółka podkreśla, że nie korzysta ze sztucznych struktur podatkowych, które mają na celu unikanie opodatkowania, nie mają treści handlowej i nie są zgodne z duchem prawa lokalnego lub międzynarodowego. Wszelkie transakcje z niepowiązanym kontrahentem z Hongkongu były związane z realną działalnością gospodarczą kontrahenta oraz działalnością prowadzoną przez Spółkę. Zawarcie transakcji nabycia towarów wynikało z modelu działania przyjętego przez Spółkę, a wybór dostawcy był przeprowadzany przez wykwalifikowany i doświadczony zespół działu zakupów w oparciu o kryteria ekonomiczne. Nabywane towary spełniają normy jakościowe zgodne ze specyfikacjami Spółki, co umożliwia Transgourmet Polska zachowanie najwyższych standardów w zakresie jakości towarów sprzedawanych przez Spółkę jej klientom.